Allianssimalli

Avointa yhteistyötä allianssissa

Allianssihankkeella tarkoitetaan yhteistoiminnallista toteutusmallia, jossa hankkeen keskeiset osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä. Allianssimallia käytetään usein suurehkoissa tai vaativissa rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa.

Allianssin työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Tavoitteet suunnataan palvelemaan koko projektia kaupallisen mallin avulla, joka palkitsee tai sanktioi osapuolia ennalta määritettyjen tavoitekustannus- ja avaintulostavoitteiden mukaisesti.

Allianssimallia ja muita integroivia projektitoteutusmuotoja on kehitetty vastauksena rakennusalan kustannus-, laatu- ja sopimusongelmille. Perinteisesti kilpailutetut ja hintaa painottavat hankkeet ovat johtaneet pirstoutuneeseen sopimusrakenteeseen, jonka hallinta on hyvin haastavaa. Toimijoiden vastakkaiset intressit heikentävät yhteistä tulosta ja kannustavat osa-optimointiin. Allianssimallissa yhteistyöllä pyritään parempiin tuloksiin ja arvontuottoon tilaajan tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhteistoiminnallisten hankkeiden keskeisenä taustafilosofiana on Lean-rakentaminen.

Allianssin pääperiaatteita ovat:

Yhteinen sopimus. Palveluntuottajat (eli suunnittelijat ja urakoitsijat) ja tilaaja laativat yhteisen sopimuksen tämän allianssiurakan kehitys- ja toteutusvaiheen toteuttamiseksi. Toteutusvaihe sisältää myös takuuvaiheen.

Yhteinen organisaatio. Allianssi sisältää henkilöitä kaikista sopimusosapuolien organisaatioista, ml. hankkeen tilaaja. Organisaation muodostaminen ja urakan toteutusta koskevat päätökset tehdään yhdessä ”hankkeen parhaaksi” -periaatteella.

Arvoa rahalle. Allianssin toimintaa ohjaa arvoa rahalle -periaate. Sen mukaan allianssin tehtävänä on optimoida kustannusten ja laadun kokonaisuus. Kaikkia ratkaisuja tarkastellaan aina suhteessa kustannuksiin, riskeihin, käytettävyyteen, turvallisuuteen, aikatauluun, ympäristövaikutuksiin ja käyttökustannuksiin.

Riskien ja hyötyjen jakaminen. Allianssiosapuolet jakavat urakan toteutukseen liittyvät riskit ja hyödyt yhdessä ennakkoon sovittujen periaatteiden ja jakosuhteiden mukaisesti. Näin myös palvelutoimittajien saama korvaus perustuu viime kädessä siihen, miten koko urakan toteutuksessa onnistutaan, eikä siihen, miten palvelutoimittajat onnistuvat omissa tehtävissään. Tämä edellyttää kaikille osapuolille avointa kustannusten ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja ennustamista.

Luottamus. Toimijoiden välinen luottamus ja sen rakentaminen on tärkeä allianssin perusperiaate. Ilman vahvaa luottamusta yhteisen riskin kantamiseen ja avoimuuteen perustuvaa allianssimallia on vaikea toteuttaa.

Sitoutuminen. Toimijoiden sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin on allianssin avaintekijöitä. Sitoutumista edistetään kannustinjärjestelmillä ja yhteisellä päätöksenteolla sekä tarkoituksenmukaisella organisaatiorakenteella, jotka samalla edistävät luottamuksen ilmapiiriä.

Korkea suoritustaso. Allianssimallissa uskotaan siihen, että tekemällä yhteistyötä avoimessa ja innostavassa ilmapiirissä sekä yhteiset haastavat tavoitteet luovat uusia innovaatioita. Nämä johtavat selvästi keskimääräistä parempaan suorituskykyyn kuin toimittaessa omien, usein toisten osapuolten kanssa ristiriitaisten, intressien johdattamana. Siksi allianssimallin periaatteena on asettaa tavoitteet keskimääräistä suorituskykyä haasteellisimmiksi.

Yhteistoiminta. Allianssi kokoaa urakan keskeiset toimijat yhteisvastuullisen sopimuksen piiriin, jonka tarkoituksena parantaa ja lisätä osapuolten keskinäistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Nämä ovat allianssin toimivuuden avaintekijöitä.

Allianssin johtaminen

Allianssin johtoryhmä (AJR)
Allianssin strategisesta johtamisesta vastaa Allianssin johtoryhmä, jossa on edustettuna jokainen sopimusosapuoli. Johtoryhmän ensisijainen tehtävä on vastata Allianssin johtamisesta ja suorituskyvystä.

Allianssin periaatteen mukaisesti kaikilla johtoryhmän osapuolilla on tasapuolinen sananvalta ja kaikkien johtoryhmän päätösten tulee olla yksimielisiä.

Allianssin projektiryhmä (APR)
Allianssin projektiryhmä hoitaa urakan päivittäisen johtamisen ja hallinnon.

Projektiryhmä vastaa allianssin eri tehtävien toimeenpanosta, joten allianssin osapuolet ja sen keskeiset tehtäväalueet tulee olla edustettuina.

Allianssin projektijohtaja (APJ)
Allianssin projektijohtaja on vastuussa koko allianssin toiminnan päivittäisestä johtamisesta. Projektijohtajan tehtävänä on suunnata allianssin käytettävissä olevat resurssit tarkoituksenmukaisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.

Raportit

Arvoa rahalle -raportti 3

Tiedostomuoto: pdf

Lataa
KA-HL-Arvoa rahalle -raportti 2

Tiedostomuoto: pdf

Lataa
KA-HL-Arvoa rahalle -raportti 1

Tiedostomuoto: pdf

Lataa