FAQ

Usein kysytyt kysymykset = FAQ

Tällä sivulla pyrimme vastaamaan Kainua-allianssia ja Kainuun uuden sairaalan rakentamista koskeviin yleisiin ja toistuviin kysymyksiin. Olemme jaotelleet kysymykset allianssia ja allianssityöskentelyä koskeviin kysymyksiin sekä koko sairaalahanketta koskeviin kysymyksiin.

Allianssi Q & A

Mikä on allianssi?

Allianssi on hankkeen tilaajan ja keskeisten toimijoiden muodostama yhteistoiminnallinen toteutus-muoto, jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta, rakentamisesta ja riskeistä yhteisellä organisaatiolla.

Allianssi on kehittynyt suurten ja vaativien hankkeiden toteutusmalliksi erityisesti Australiassa, jossa sitä on käytetty mm. infrastruktuuriprojekteissa 1990-luvulta lähtien. Terveyspalveluissa sitä on käytetty erityisesti USA:ssa.

Miksi allianssimalli?

Allianssilla pyritään vastaamaan rakentamisalan nykyisiin ongelmiin:
● Perinteisissä toteutusmalleissa yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen on vaihtelevaa
● Perinteisissä malleissa osapuolten yhteistä osaamista ei pystytä hyödyntämään
● Jokaisen toimijan erikseen hinnoittelemat riskit nostavat kustannuksia
● Pelkkä hintakilpailu ei usein tuota loppu-kustannuksiltaan edullisinta ratkaisua
● Rakennusaikaiset muutokset ja poikkeamat lisäävät vastakkainasettelua
● Lähtötietojen epävarmuus korostaa ongelmia
● Osapuolet ovat kyllästyneet laatuongelmiin, kustannusylityksiin ja riitoihin

Mitä tarkoitetaan termeillä Arvoa rahalle ja Hankkeen parhaaksi?

Arvoa rahalle – on hyötyjen suhde kustannuksiin tilaajan tavoitteiden täyttämiseksi.

Arvoa rahalle – periaattein rakennettava Kainuun Uusi Sairaala on potilaita varten suunniteltu, kustannustehokas ja muuntojoustava sairaala. Sen suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen sekä rakentaminen ja käyttöönotto tahdistetaan sairaalatoimintaan minimoiden häiriöt.

Hankkeen parhaaksi - periaate tarkoittaa toimintatapaa, päätöksiä ja ratkaisuja, jotka ovat yhdenmukaisia Allianssin peruskirjan periaatteiden kanssa ja joilla varmistetaan osapuolten kannalta paras hankkeen lopputulos.

Millaisista vaiheista allianssi koostuu?

Allianssin perustamisvaihe ja hankintavaihe
Allianssin toimijat valitaan ensisijaisesti laadullisin perustein, kirjallisen esityksen, haastattelujen ja workshopin avulla. Allianssiin valitaan projektin kannalta parhaat toimijat ja henkilöt

Kehitysvaihe (Kehitysvaiheen allianssisopimus - KAS)
Kehitysvaihe kattaa hankkeen luonnos- ja yleissuunnittelun ja toteuttamisen valmistelun, ei rakentamista. Kehitysvaiheen projektisuunnitelmassa määritellään organisaatio, resurssi, osapuolten tehtävät ja aikataulu, käytännön toiminta- ja työskentelytavat, tiedonkulku, viestintä jne.
KAS-vaiheen tuloksena syntyy:
● Tekninen suunnitelma Kainuun Uudesta Sairaalasta
● Tuotantosuunnitelma rakentamisesta
● Kaupallisen mallin elementit
- Tavoitekustannuksen asettaminen
- Avaintulostavoitteet ja mittarit

Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS)
Toteutusvaiheen toteutussuunnitelma täydentyy KAS -tehtävien lopputuloksen pohjalta ja se sisältää kaiken urakan kehitysvaiheessa urakan toteuttamiseksi laaditun materiaalin sekä kuvauksen toteutusvaiheen sisällöstä, toteutustavasta ja aikataulusta. Toteutusvaiheessa jatketaan suunnittelua ja toteutetaan kohteen rakennustyöt.

Laatuvastuuaika
Tilaaja ja toimijat ovat yhteisvastuussa kaikista takuuajan korjauksista. Allianssi on voimassa takuuajan loppuun asti.

Miten allianssi on organisoitu?

Allianssin johtoryhmä (ARJ) on allianssin ylin päättävä elin, joka vastaa Allianssin johtamisesta. Johtoryhmässä on jokaisella osapuolella edustus.

Allianssin projektiryhmän (APR) tehtävänä on johtaa ja koordinoida Allianssin päivittäistä toimintaa sekä johtaa suunnittelua ja rakentamista. Projektiryhmä koostuu eri allianssiosapuolten operatiivisista edustajista. Projektijohtaja on Allianssin projektiryhmän jäsen, joka johtaa Allianssin päivittäistä toimintaa.

Allianssi hankkii tarpeen mukaan, hankkeen parhaaksi, osaamistaan täydentävää suunnittelu- ja rakentamistyötä sekä materiaalitoimituksia.

Mikä on bigroom?

Big Room on sekä työskentelytapa että fyysinen tila, jossa hankkeen eri osapuolet (mm. suunnittelijat, tilaaja, käyttäjät, asiantuntijat, urakoitsijat jne.) kokoontuvat työskentelemään yhteiseen tilaan säännöllisin väliajoin. Big Roomissa tehdään yhdessä töitä hankkeen edistämiseksi. Työt voivat olla yhdessä suunnittelua, vaihtoehtojen tarkasteluja tai ongelmien ratkaisua. Big Roomissa kommunikointi on suoraa ja välitöntä, tavoitteena ratkaista ongelmat ja haasteet välittömästi – ei esimerkiksi sähköpostin tai viikkopalaverin välityksellä. Big Roomin osallistujat vaihtelevat hankkeen edetessä tilanteen mukaan. Big Room työskentelyssä voidaan hyödyntää erilaisia työskentelytapoja, mm. erilaiset ryhmätyömenetelmät, fasilitointi jne. Big Roomissa voi myös tehdä yksilötyötä ja liittyä muuhun joukkoon tilanteen niin vaatiessa.

Big Roomin tavoitteena on tehostaa suunnittelu- ja rakentamisprosessia kokonaisuutena sekä osallistaa kaikki hankkeeseen liittyvät osapuolet.

Big Room työskentelyssä hyödynnetään uutta tekniikkaa, esim. CAVE-tilaa, jossa sairaalan tuleviin tiloihin voidaan tutustua 1:1 virtuaalimaailmassa.

Jokaiselle hankkeelle Big Room määritellään hankekohtaisesti – ei ole olemassa yhtä tiettyä mallia tai toimintatapaa. Big Room voi olla myös virtuaalinen, eli eri toimijat ovat netin kautta yhteydessä toisiinsa ja voivat suunnitella ja kommunikoida median välityksellä monin menetelmin.

Mitä riskejä allianssimallissa on?

Allianssilla toteutettaviin hankkeisiin liittyy normaaleja suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä riskejä. Allianssissa riskit kuitenkin kannetaan yhdessä ja esimerkiksi tavoitekustannuksen ylittämisestä vastaavat myös palveluntuottajaosapuolet. Näin ollen kaikilla osapuolilla on yhteiset tavoitteet ja todellinen halu ja mahdollisuus ehkäistä riskien toteutumista.

Miten palkkiot määräytyvät allianssissa?

Palveluntuottajaosapuolet ovat antaneet palkkionsa hankintavaiheen kirjallisessa tarjouksessa. Konsulteille palkkio on prosenttipohjainen (prosenttia korvattavista kustannuksista) ja rakentajaosapuolille kiinteä euromääräinen palkkio.

Palveluntuottajille voidaan maksaa bonuspalkkioita erinomaisista tuloksista eli tavoitehinnan alittamisesta tai avaintulostavoitteiden saavuttamisesta. Myös maksettavan palkkion alenema on mahdollinen, mikäli tavoitteita ei saavuteta tai tavoitehinta ylittyy.

Kainuun sairaalahanketta koskevia kysymyksiä

Milloin hankkeen rakentaminen alkaa? Entä milloin hanke valmistuu?

Rakentaminen käynnistyi helmikuun alussa maanrakennustöillä. Työt saadaan päätökseen vuoden 2021 syksyllä.

Rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä rakennetaan pääosa uudesta sairaalarakennuksesta vuosina 2017 - 2019. Toisessa vaiheessa 2019 - 2021 rakennetaan loput poliklinikka- ja vuodeosastotilat sekä peruskorjataan sairaalan nykyinen päivystysrakennus. Kolmannessa vaiheessa puretaan käytöstä poistettavat vanhan sairaalan osat ja viimeistellään piha- ja aluetyöt.

Rakentaminen voidaan toteuttaa siten, että nykyinen sairaala voi jatkaa toimintaa ilman väistötiloja.

Mitä hanke tulee maksamaan?

Kokonaiskustannukset ovat 153 M€, josta allianssin tavoitehinta on 132,4 miljoonaa euroa. Lisäksi urakkaan liittyviä tilaajan hankintoja, hankekustannuksia ja varauksia on yhteensä 20,6 M€.

Paljonko enemmän uudistettu sairaala pystyy hoitamaan potilaita tai potilasoperaatioita kuin vanha sairaala?

Potilasmäärien tai hoidollisten toimenpiteiden määrän ei oleteta merkittävästi muuttuvan. Uudessa sairaalassa olennaista on prosessien sujuvuus ja tehokkuus. Esimerkkeinä tästä ovat lyhyemmät hoitoajat kuntoutuksen avulla tai henkilöstöresurssien parempi hyödyntäminen hyvin suunnitteluissa tiloissa.

Käyttökustannusten osalta tilaaja on asettanut alustavasti 10 % tehokkuustavoitteen.

Mitä uusia ominaisuuksia uudessa sairaalassa on? Miten se eroaa vanhasta?

Sairaalan tulee olla potilaiden parantumista tukeva, turvallinen ja viihtyisä hoito- ja työympäristö.

Nykyaikainen sairaala on tiloiltaan ja toiminnoiltaan muuntojoustava eli tulevat muutokset ovat toteutettavissa nopeasti ja pienin kustannuksin. Sairaala suunnitellaan ns. älykkääksi rakennukseksi, jossa talotekniikka ja hoidollinen tietotekniikka yhdistyvät helppokäyttöiseksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Hoidon ja sen tukiprosessit uudistetaan Lean-periaattein eli tarpeeton hukka (mm. odottaminen, turhat välimatkat ja kuljetukset) pyritään poistamaan. Logistiikan tehostamisella vaikutetaan toiminnan sujuvuuteen ja kustannuksiin

Merkittävin ero sairaalan toimintamallissa on päivystävän, kiireellisen hoidon ja kiireettömän hoidon eriyttäminen selkeämmiksi kokonaisuuksiksi rakennuksen eri osiin. Lisäksi lyhytkestoista ja käyntiperusteista hoitoa lisätään mm. päiväsairaalan ja toimenpideyksikön avulla. Kuntoutukseen panostetaan henkilöstön osaamisen, tilojen ja laitteiden avulla.

Kajaanin kaupungin terveyskeskusten vastaanotot ja vuodeosastot siirtyvät keskussairaalan yhteyteen. Näin potilaiden hoitoa varten on vahvemmat resurssit samassa kokonaisuudessa. Esimerkiksi uusi akuuttigeriatrinen osasto vastaa vanhuspotilaiden erityisestä hoidon arvioinnista ja toteutuksesta.

Miksi sairaala ylipäätään pitää uudistaa? Millä tavoin vanha sairaala ei enää vastaa tarpeita?

Kainuun keskussairaalan pääosat ovat valmistuneet v. 1969. Rakennusten tekninen kunto on jo paikoin heikko, eivätkä tilat vastaa nykyaikaisen sairaalatoiminnan tarpeita. Hoito- ja potilashuoneet ovat mitoitettu erilaisen aikakauden työtä varten, talotekniset ratkaisut eivät vanhoissa tiloissa ole uudistettavissa, eivätkä tilat tue henkilöstön tehokasta työskentelyä.

Suunnittelussa korostetaan potilaskeskeisyyttä, jossa ihminen on keskiössä vanhan sairauskeskeisen ja hoitoteknisen ajattelun sijaan.

Sairaalan tiloissa pyritään muuntojoustavuuteen, joka mahdollistaa muuttuvien tarpeiden mukaan muunneltavat tilat. Hoitoprosessien ja tekniikan uudistamisella voidaan saavuttaa merkittäviä elinkaarisäästöjä (energian kulutus, työn sujuvuus, kuljetusmatkat, huolto- ja korjauskustannukset)

Minkä kokoinen uudesta sairaalasta tulee?

Nyt rakennettava kokonaisuus on n. 46 000 brm2 eli hieman pienempi kuin nykyinen sairaala, ja sinne kootaan toimintoja seitsemästä eri toimipisteestä Kajaanin alueelta.

Pääsevätkö sairaalan tulevat käyttäjät, kuten sairaalan henkilökunta ja potilaat, vaikuttamaan siihen, millainen sairaalasta tulee?

Sairaalan käyttäjät eli hoitohenkilökunta ja monet muut sairaalassa toimivat tahot tulevat olemaan tiiviisti mukana sairaalan suunnittelussa. Suunnitteluryhmiin osallistuu jo tällä hetkellä toistasataa työntekijää osastoilta, poliklinikoilta ja tukipalveluista.

Sairaalan asiakkaat eli potilaat, omaiset ja muut sidosryhmät ovat tärkeä osa suunnittelun läpivientiä. Heidän avullaan saadaan käyttäjätietoa ja kokemusperäistä näkemystä tilojen toimivuudesta tai palveluiden sujuvuudesta. Potilasjärjestöjen ja avointen asiakastilaisuuksien avulla kootaan ryhmiä, joilta saadaan tietoa ja kehitysehdotuksia suunnittelun eri vaiheissa. Lisäksi jatkuva avoin tiedottaminen takaa, että kaikki saavat viimeisimmän tiedon hankkeen etenemisestä ja sisällöstä.

Nykyisten suunnittelumenetelmien avulla voidaan tehostaa eri osapuolten mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun. Havainnollistaminen ja vaihtoehtojen esittäminen tehdään hoitohenkilökunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Tietomallipohjaista suunnittelutekniikkaa hyödyntäen luodaan digitaalinen kolmiulotteinen sairaala, jonka tiloja voidaan arvioida myös 1:1 CAVE-tilassa (computer assisted virtual environment eli tietokoneavusteinen keinotodellisuusympäristö). Asiakkaita otetaan mukaan kertomaan näkemyksiään ja testaamaan mallitiloja CAVEen.

Miten hanke hyödyttää kainuulaisia yrityksiä, tehdäänkö hankinnat paikallisesti? Käytetäänkö alihankkijoina paikallisia yrityksiä?

Allianssin osapuolet tekevät yhteisiä ratkaisuja hankkeen parhaaksi, niin hankintojen kuin työvoiman käytön osalta. Paikallista, kilpailukykyistä osaamista voidaan hyödyntää samoin kuin tarvittavien materiaalien osaltakin, mikäli se on mahdollista.

Käytetäänkö sairaalan rakentamisessa ulkomaista vai suomalaista työvoimaa? Työllistääkö se kainuulaisia rakentajia ja asentajia?

Allianssin toteutusvaiheessa eri alojen rakentajia tarvitaan useamman vuoden ajan. Tämän odotetaan tarjoavan työllistymismahdollisuuksia erityisesti läheltä saatavissa oleville ammattilaisille.

Allianssin yritysten lisäksi tarvitaan sopimuskumppaneita eri tehtäviin, joten kainuulaiselle osaamisellekin on kysyntää.

Toteuttaako nyt valittu konsortio myös varsinaisen rakennushankkeen?

Allianssiurakan hankintamenettelyssä on kilpailutettu suunnittelun ja urakoinnin kokonaisuus, joten valittu konsortio vastaa sekä kehitys- että toteutusvaiheista.